Działalność Baltic Rescue Team

Wykaz Działalności 2021 

Forma działalności data i miejsce Grupa odbiorców Rodzaj finansowanialiczba uczestników 
Szkolenie BLS/AED Łódź, 28 luty 2021 „Uliczna Misja Medyczna Łódź”Budżet Stowarzyszenia  15 osób
Szkolenie BLS/AED Covid-19Horyniec Zdrój, 7 marzec 2021Gmina Horyniec ZdrójBudżet Stowarzyszenia25 osób
Szkolenie BLS/AED Covid-19Sosnowiec, 19 marzec 2021ZSO nr 14 SosnowiecBudżet Stowarzyszenia55 osób
Szkolenie przedsezonowe Ratownictwo wodneDąbrowa Górnicza, 8-9 maj 2021WOPR Dąbrowa GórniczaBudżet Stowarzyszenia26 osób
Profilaktyka i edukacja „Bezpieczna Woda”Szczecin, 1-2 czerwiec 2021SP nr 10 SzczecinBudżet Stowarzyszenia60 osób
Profilaktyka i edukacja „Bezpieczna Woda” Szczecin, 7-8 czerwiec 2021SP nr 10 SzczecinBudżet Stowarzyszenia80 osób
Szkolenie przedsezonowe Ratownictwo wodneDąbrowa Górnicza, 12 czerwiec 2021WOPR Dąbrowa GórniczaBudżet Stowarzyszenia30 osób
Profilaktyka i edukacja – SARS-CoV-2Horyniec Zdrój, 20 wrzesień 2021Gmina Horyniec ZdrójBudżet Stowarzyszenia16 osób
Akcja edukacyjno – charytatywna 
„Świąteczna Podwózka z Baltic Rescue 2021”
Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza 18-19 grudzień 2021Mieszkańcy Zagłębia DąbrowskiegoBudżet Stowarzyszenia12 osób

Działalność w sezonie letnim 2021

Obszar działania PaństwoMiastoLiczba akcji ratunkowychLiczba ratowników wodnych 
Ratownictwo wodneBułgariaSozopol5710 

Wykaz Działalności 2022 

Forma działalności data i miejsce Grupa odbiorców Rodzaj finansowanialiczba uczestników 
Szkolenie BLS/AED Covid-19Sosnowiec, 19 marzec 2022ZSO nr 14 Sosnowiec Budżet Stowarzyszenia62
Szkolenie przedsezonowe Ratowników Wodnych WOPR Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza, 30 maja 2022WOPR Dabrowa GórniczaBudżet Stowarzyszenia44

Działalność w sezonie letnim 2022

Obszar działania PaństwoMiastoLiczba akcji ratunkowychLiczba członków zabezpieczających
Ratownictwo wodneBułgariaSozpol3913
Ratownictwo wodneUSAMyrtle Beach687
Ratownictwo wodneKostarykaSanta Teres02

Wykaz Działalności 2023

Forma działalności data i miejsce Grupa odbiorców Rodzaj finansowanialiczba uczestników 
Szkolenie zimowe „Bezpiecznie na Lodzie Pogoria 2023”25 luty 2023, Dąbrowy GórniczaSłużby ratunkowe woj. ŚląskiegoBudżet Stowarzyszenia89
Prelekcja „Ratownictwo Międzynarodowe”18 marzec 2023, SochaczewRatownicy Sochaczewskie WOPRBudżet Stowarzyszenia15
Prelekcja „Ratownictwo Międzynarodowe”24 marzec 2023, SosnowiecZSO nr 14 Sosnowiec Budżet Stowarzyszenia 
Szkolenie przedsezonowe Ratowników Wodnych WOPR Dąbrowa Górnicza Ratownicy wodni WOPR i Balic Rescue TeamBudżet Stowarzyszenia 
     
     

Działalność w sezonie letnim 2023

Obszar działania PaństwoMiastoLiczba akcji ratunkowychLiczba członków zabezpieczających
Ratownictwo wodneBułgariaSozpol  
Ratownictwo wodneUSAMyrtle Beach  
Ratownictwo wodneKostarykaSanta Teresa  

 

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

1. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
2. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI;
3. POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH, WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ;
4. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ; 5. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI, REINTEGRACJI ZAWODOWEJ ORAZ SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
6. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;
7. PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
8. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
9. PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
10. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ;
11. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
12. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;
13. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
14. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ;
15. EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;
16. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
17. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;
18. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU;
19. PROMOCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ;
20. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
21. REWITALIZACJI.

Zapraszamy do naszej zakładki → Prawo i dokumentacja