Prawo i dokumentacja

Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r., która w art. 12 stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społecznozawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”

Baltic Rescue Team działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (UPS) (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) a umocowanie prawne otrzymało dzięki wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowniczego dnia 9 grudnia 2020 roku.

Akty Prawe Baltic Rescue Team:

Uchwały Baltic Rescue Team

Prawo

Prawo związane z Ratownictwem Wodnym

Rozporządzenie