O nas

BALTIC RESCUE TEAM

Jesteśmy stowarzyszeniem ratowników wodnych, doświadczonych latami pracy nad akwenami w różnych zakątkach świata, którzy obrali sobie ratownictwo jako sposób na życie. Naszym celem, jest stworzenie profesjonalnej organizacji, umożliwiającej łączenie pracy z podróżowaniem. Aby móc promować kulturę bałtyckiego ratownictwa i nieść pomoc na całym świecie, organizujemy projekty umożliwiające zdobywanie doświadczenia w takich krajach jak USA, Bułgaria czy Kostaryka. Za punkt honoru obraliśmy cel zostania jednym z najbardziej profesjonalnych podmiotów ratownictwa wodnego, który poprzez aktywne działania, codzienną pracę i edukację walczy z globalnym problemem utonięć - jednej z najczęstszych przyczyn śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Nasze Cele

Najcenniejszą dla nas wartością jest życie bliźniego

Tworzymy organizację złożoną z ludzi oddanych ratownictwu wodnemu, ale zbudowaną na fundamencie serc otwartych na każdego, kto tej pomocy potrzebuje, bez względu na okoliczności. Dlatego członkowie Baltic Rescue Team doświadczeni pracą nad otwartą wodą, stoją w obliczu wyzwania, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem, zarówno podczas patrolowania plaży, jak również na oddziale szpitalnym i sali wykładowej.

Nasza praca to nierówna walka z żywiołem, ale dokładnie to nas zjednało

Jesteśmy pasjonatami wszelkiej aktywności pozwalającej zmoczyć głowę. Sporty wodne są dla nas chlebem powszednim, jednak na piedestale stawiamy ratownictwo. Cokolwiek co pozwala je doskonalić może cieszyć się naszym uznaniem i zainteresowaniem.

Nasze Cele
Nasze Cele

Podczas służby jesteśmy zawsze gotowi ruszyć do akcji

Pozwala nam na to przede wszystkim doświadczenie, zdobyte przez lata pracy i tysiące godzin spędzonych na poszerzaniu wachlarza kwalifikacji. Jako ratownicy “staliśmy na piachu” nad ukochanym Bałtykiem, Oceanem Atlantyckim i Morzem Czarnym. Łącznie, możemy pochwalić się kilkudziesięcioma sezonami pracy w charakterze ratownika.

Logo

Biały krzyż - bo najcenniejsza dla nas wartość to życie bliźniego

Wiosła - bo nasza praca to nierówna walka z żywiołem wody.

Koło ratunkowe - bo zawsze jesteśmy gotowi ruszyć do akcji ratowniczej.

Róża wiatrów - bo naszym celem jest niesienie pomocy na całym świecie

Jakie są cele ustawowe Baltic Rescue Team?

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen w kraju i za granicą;
 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
 • działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • rewitalizacji.

Jak Baltic Rescue Team realizuje cele narzucone przez ustawodawcę?

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na:

 • organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na obszarach wodnych;
 • ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 • prowadzeniu szkoleń ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego oraz psów ratowniczych wraz z ich przewodnikami;
 • dokonywaniu analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, uprawiania sportu lub rekreacji;
 • prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających na uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 • prowadzeniu działalności sportowej w formie klubu sportowego – w sporcie ratownictwo wodne, waterpolo, pływanie;
 • walce z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami;
 • współdziałaniu z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań oraz zadań stowarzyszenia;
 • współpracy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 • współdziałaniu w ramach krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • współpracy z innymi systemami, które zapewniają pomoc każdej osobie, która uległa wypadkowi lub narażona jest na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na obszarach wodnych;
 • prowadzeniu szkoleń z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych;
 • programowaniu i prowadzeniu profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób na obszarze działania stowarzyszenia;
 • uczestniczeniu w przeglądach przeprowadzanych przez gminy w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Działalność wskazana w §4 i §5 prowadzona jest w sferze zadań publicznych, działalności pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.