Zielone światło dla programu Work&Travel USA 2022

Czy to będzie pierwszy sezon Baltic Rescue Team w USA?

Po dwóch latach polscy ratownicy wracają na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Przerwa była spowodowana sytuacją światową związana z Covid-19, z jaką wzmagaliśmy się wszyscy. Jednak wczoraj napłynęła pozytywna informacja w sprawie możliwości wizowania studentów do programu Work&Travel USA2022.

 

Oficjalny komunikat Baltic Rescue Team:

Z racji możliwości wznowienia spotkań wizowych oraz otwarcia granic dla obcokrajowców, które miało miejsce w listopadzie roku 2021. Stany Zjednoczone i jej Ambasada w Warszawie oraz Konsulat w Krakowie będą przyjmować polskich studentów na rozmowy o uzyskanie wizy studenckiej J-1 na okres sezonu wakacyjnego 2022. Niemniej jednak musimy wspomnieć, że jeden kryzys się kończy, a drugi zaczyna. Z racji konfliktu wojennego, jaki dzieje się za naszą wschodnią granicą, obywatele Ukrainy będą w pierwszej kolejności procesowani w polskich ambasadach. W wypowiedzi Prezydenta Stanów Zjednoczonych z dnia 26.03 USA przyjmie 100.000 uchodźców wojennych, które musi zostać obsłużone właśnie w Polsce.  Możliwe jest w obecnej sytuacji, że nie wszyscy studenci, którzy aplikują w tym roku kalendarzowym, zdąża na spotkanie w ambasadzie. Dlatego nasze Stowarzyszenie po raz kolejny przypomina, że wyjazd do pracy w USA w tym roku wiąże się z ogromnym ryzykiem braku możliwości wyjazdu i straty środków finansowych z racji umów, jakie są konstruowane ze stroną amerykańską. Prosimy o głębokie rozważenie swoich decyzji.

Baltic Rescue Team cały czas monitoruje sytuację i na bieżąco będzie informować swoich członków o dalszych krokach, jakie trzeba będzie powziąć w obecnej sytuacji. Wierzymy, że wszystkim naszym członkom uda się uzyskać dogodny termin wizowania oraz spokojnie wyjechać i przeżyć amerykańską przygodę tego lata.

Koordynator ds. wyjazdu do USA
Robert Staroń
+48 797199094
r.staron@balticrescue.pl

 

English:

Due to the possibility of resuming visa meetings and the opening of borders to foreigners, which took place in November 2021. The United States and its Embassy in Warsaw and the Consulate in Krakow will accept Polish students for interviews to obtain a J-1 student visa for the holiday season 2022. Nevertheless, we must mention that one crisis ends and the other begins. Due to the military conflict that is taking place beyond our eastern border, Ukrainian citizens will be first tried in Polish embassies. In the statement of the President of the United States on March 26, the United States will accept 100,000 war refugees, which must be handled by Polish embassies. Therefore, it is possible in the current situation that not all students who apply this calendar year are on time to meet at the embassy. That is why our Association once again reminds you that going to work in the USA this year is associated with a huge risk of not being able to leave and losing funds due to contracts that are being constructed with the American side. Please consider your decisions carefully.

The Baltic Rescue Team is constantly monitoring the situation and will keep its members informed about further steps that will have to be taken in the current situation. We believe that all our members will be able to get a convenient visa date and leave calmly and experience the American adventure this summer.

 

Coordinator for the trip to the USA
Robert Staroń
+48 797199094
r.staron@balticrescue.pl